Gallai Cymru annibynnol fuddsoddi biliynau’n fwy mewn gwasanaethau cyhoeddus – adroddiad

Gallai Cymru annibynnol fforddio buddsoddi £3 biliwn ychwanegol y flwyddyn mewn gwasanaethau cyhoeddus, megis gofal plant a thrafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bawb, yn ôl adroddiad newydd Melin Drafod.
Fe ddaw’r papur trafod i’r casgliad bod “dadl gredadwy y byddai Cymru’n wynebu diffyg … fyddai’n [ei] gwneud yr un mor alluog â’r rhan helaeth o wledydd Ewrop i fod yn annibynnol.”
Dadleua ymchwil Melin Drafod y byddai’n ddarbodus i wella sefyllfa gyllidol Cymru o ryw 6-7% o GDP dros gyfnod o flynyddoedd drwy newidiadau polisi gan gynnwys:
  • cynyddu lefelau refeniw treth i gyfartaledd Ewrop, drwy ddiwygiadau treth, dad-droseddoli cyffuriau a threth ar landlordiaid;
  • newid y berthynas â gwaith a chynyddu canran y boblogaeth sydd o oedran gweithio, gan gynnwys drwy lacio rheolau mewnfudo;
  • lleihau gwariant ar amddiffyn i’r un lefel ag Iwerddon;
  • cyflawni arbedion drwy greu un gwasanaeth argyfwng integredig, llai o gynghorau sir a lleihau’n sylweddol canran y boblogaeth a garcherir.
Mae’n awgrymu, pe bai negodi gyda gweddill y Deyrnas Gyfunol yn dilyn cynseiliau rhyngwladol a chafodd ei newidiadau polisi eu cyflwyno, y byddai gan Gymru oddeutu £3 biliwn y flwyddyn yn ychwanegol i fuddsoddi.
Mae’r felin drafod yn cynnig y gallai’r arian fynd i mewn i brosiectau megis gofal plant i bawb yn rhad ac am ddim a dad-garboneiddio’r systemau trafnidiaeth, ynni a thai.
Meddai Talat Chaudhri, Cadeirydd Melin Drafod, y grŵp polisi sy’n craffu ar oblygiadau Cymru yn dod yn genedl annibynnol:
“Gobeithio y bydd papur hwn yn ysgogi trafodaeth polisi fanylach byth am y llwybr tuag at sefydlu Cymru fel gwladwriaeth annibynnol, lwyddiannus a blaengar. Caiff ei dweud yn aml mai sefyllfa gyllidol Cymru yw un o’r rhwystrau mwyaf wrth i fudiadau geisio argyhoeddi’r cyhoedd am yr achos dros annibyniaeth i Gymru. Mae’r papur rydyn ni’n cyhoeddi heddiw yn dangos nid yn unig bod dadl gref y gallai Cymru fforddio annibyniaeth, ond bod cyfle i greu cymdeithas newydd. Cymdeithas newydd fydd yn llawer tecach, gwyrddach a heddychlon na system economaidd ffaeledig a chwbl annheg y Deyrnas Gyfunol.”
Mae papur trafod Melin Drafod yn ffrwyth ymgynghori gydag ystod eang o arbenigwyr.
Dywedodd Tegid Roberts Sylfaenydd Banc Cambria, Cadarn a Chyfarwyddwr Stiwdio Quantum Soup:
“Mae’r papur hwn nid yn unig yn grynodeb ardderchog o’r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma ar gyllid Cymru, ond hefyd yn fan cychwyn ar gyfer trafodaeth lawer ehangach am yr hyn y dylai cymdeithas ac economi Cymru fod. Mae gan y drafodaeth ehangach honno’r fantais o wrthod uniongrededd San Steffan a dechrau o’r newydd. Gall ystyried banc canolog i Gymru ac arian cyfred a gall hefyd ddechrau â llechen lân wrth ystyried y system les a’n system dreth hefyd. Ar hyn o bryd dylen ni ystyried pob opsiwn gyda golwg ar greu economi sy’n rhoi anghenion cymdeithas Cymru yn gyntaf, yn hytrach na’r ffordd arall rownd.”
Ychwanegodd Mark Hooper, Sylfaenydd IndyCube a Banc Cambria:
“Mae’r papur hwn, i mi, yn gychwyn sgwrs bwysig. Mae angen dadl ddofn a heriol ar Gymru ynghylch y math o gymdeithas sydd ei hangen arnom, a’r math o wladwriaeth sydd ei hangen felly. Mae’r economi y mae angen inni ei chreu angen ei hadeiladu ar sail yr atebion i’r cwestiynau hynny.
“Mae hwn yn gyfnod hynod gyffrous a bywiog i ni, wrth i ni adeiladu Cymru newydd; gadewch i ni osgoi cael ein cyfyngu yn ein ffordd o feddwl gyda’r pethau rydyn ni’n gwybod nad ydyn nhw’n gweithio. Rhaid i’r mudiad annibyniaeth alluogi’r sgyrsiau pwysig a diffiniol hyn nawr.”
Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorized

Uwchgynhadledd Fawr Annibyniaeth

Rydyn ni wedi gwerthu’r holl docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn – am ragor o wybodaeth cysylltwch â post@melindrafod.cymru.

 

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorized

Uwchgynhadledd annibyniaeth i gael ei chynnal yn Abertawe

Talat Chaudhri

Mae mudiadau sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru wedi dod ynghyd er mwyn cynnal uwchgynhadledd yn Abertawe fis nesaf (28 Ionawr 2023). 

Dywed y trefnwyr o’r grŵp polisi Melin Drafod y bydd y digwyddiad yn gyfle i ymgyrchwyr dod ynghyd i drafod sut y daw Cymru yn annibynnol.

Daw hyn ar yr un pryd â rhagor o drafodaethau am uno ynys Iwerddon ac arolygon barn diweddar i gyd yn yr Alban yn dangos cefnogaeth y mwyafrif i annibyniaeth. 

Mae dyfarniad goruchaf lys y Deyrnas Gyfunol yn gwrthod pleidlais ar annibyniaeth yn codi cwestiynau am sut y bydd pobl Cymru yn cael dweud eu dweud yn ogystal. 

Ymysg y siaradwyr yn yr uwchgynhadledd yn Abertawe bydd Arweinydd Arweinydd Plaid Werdd Cymru Anthony Slaughter, Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS, Cyng. Rachel Garrick o Lafur dros Annibyniaeth, Sam Coates ar ran Undod, Gwern Evans o YesCymru, Aelod o’r Senedd Luke Fletcher, Joseph Gnagbo, Mirain Owen o Gymdeithas yr Iaith ac Amanda Burgauer o’r Common Weal.

Dywedodd Talat Chaudhri, Cadeirydd y grŵp polisi Melin Drafod:

​“Rydym yn dod at ein gilydd achos bod angen i Gymru drafod ei strategaeth ar gyfer dod yn wlad annibynnol. Nid oes amser i golli – gyda’r Deyrnas Gyfunol yn prysur ddadfeilio, mae’n rhaid i Gymru fod yn barod am ei dyfodol fel gwlad annibynnol flaengar.

“Mae annibyniaeth i Gymru o fewn ein cyrraedd, ond mae angen cynllun arnon ni i ddefnyddio pwerau annibyniaeth i gyd-greu cymdeithas deg, werdd a flaengar. Os ydyn ni’n cael y cynllun yn iawn, gallwn ni fod yn enghraifft i weddill y byd.

“Allwn ni ddim dibynnu ar eraill i lunio ein tynged i ni: mae angen i ni, dinasyddion cyffredin Cymru, gymryd yr awenau ein hunain.”

Cynhelir yr uwchgynhadledd annibyniaeth ar ddydd Sadwrn 28 Ionawr yn Neuadd Brangwyn yn Abertawe. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy glicio yma.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorized

Dychmygu Cymru Annibynnol

Recordiad o drafodaeth a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 30ain Medi 2022 rhwng Leanne Wood, Eric Ngalle Charles, Mirain Owen, Tessa Marshall ac Elin Hywel.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorized

Annibyn-iaith? y Gymraeg yn y Gymru annibynnol

Recordiad o drafodaeth a gynhaliwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol gyda’r Athro Emyr Lewis, Llinos Anwyl (Cymdeithas), Elfed Williams (YesCymru), Menna Machreth, Talat Chaudhri (Melin Drafod) a Alun Davies AS (Llafur Cymru).

Mudiadau annibyniaeth yn galw am yr hawl i Gymru gynnal refferendwm

Talat Chaudhri

Mae mudiadau sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth, gan gynnwys y Blaid Werdd a Phlaid Cymru, wedi uno i alw am yr hawl i Senedd Cymru gynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

Mewn llythyr agored at y Comisiwn Cyfansoddiadol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, mae mudiadau a phleidiau gan gynnwys YesCymru, Cymdeithas yr Iaith, Plaid Cymru, Plaid Werdd Cymru, Undod a Llafur dros Annibyniaeth yn galw am yr hawl ddilyffethair i Senedd Cymru gynnal pleidlais gyhoeddus ar y cwestiwn.

[Darllenwch y llythyr llawn yma]

Dywed y llythyr: “Ysgrifennwn ar y cyd er mwyn tanlinellu un egwyddor benodol sydd gennym yn gyffredin: hawl sylfaenol pobl Cymru i benderfynu eu statws cyfansoddiadol eu hunain.

“Yn nhermau gwaith eich Comisiwn, galwn felly am yr hawl i Gymru, drwy ei Senedd etholedig, benderfynu a ddylai fod yn wlad annibynnol ai peidio, a hynny heb ymyrraeth gan San Steffan.”

Mae’r mudiadau yn rhybuddio bod angen proses eglur oherwydd yr ansicrwydd a welir mewn gwledydd fel Catalwnia a’r Alban. Parha’r llythyr:

“Dylai fod proses a mecanwaith eglur a fydd yn caniatáu i Gymru gynnal refferendwm ar annibyniaeth. Dylai amseriad a manylion cysylltiedig y bleidlais honno fod yn faterion i bobl Cymru a’u Senedd benderfynu arnyn nhw, nid San Steffan.”

Cydlynwyd y llythyr gan Melin Drafod a dywedodd Talat Chaudhri, Cadeirydd y mudiad:

“Mae angen i Gomisiwn Llywodraeth Cymru ddangos ei fod yn ystyried annibyniaeth o ddifrif. Mae angen i’r aelodau osod allan cynllun ymarferol i alluogi pobl Cymru i wneud y dewis eu hunain. Ar hyn o bryd, hyd yn oed i ofyn y cwestiwn, mae ar fympwy y llywodraeth yn Llundain. Mae angen i hynny newid fan lleiaf.” 

Mae ymgynghoriad cyhoeddus mae’r Comisiwn yn ei gynnal yn cau ar 31ain Awst.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Traddodiadau cymunedol yn fanteisiol wrth i Gymru fynd yn annibynnol – Dafydd Iwan

Yn ysgrifennu mewn llyfr newydd a gyhoeddir yn yr Eisteddfod Genedlaethol, honna Dafydd Iwan y bydd traddodiadau cymunedol Cymru yn fantais fawr pan enilla’r wlad ei hannibyniaeth.
Gwneir y sylwadau gan y cerddor ac ymgyrchydd chwedlonol mewn casgliad o erthyglau, o’r enw ‘Dychmygu Cymru Annibynnol’.
Cyhoeddir gan Melin Drafod – grŵp polisi sy’n dweud ei bod yn llunio agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol – bydd y llyfr ar werth am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron fis nesaf.
Ymysg y bobl eraill sydd wedi cyfrannu at y cyhoeddiad mae’r sylwebydd rygbi Eddie Butler, cyn-arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, yr awdur Mike Parker a’r ymgyrchydd hawliau plant Mercy Shibemba.
Yn ei gyfraniad, meddai Dafydd Iwan:
“[Mae] gennym gryfderau yn ein traddodiadau fel Cymry y mae angen i’w cadw a’u datblygu wrth inni gynllunio’r Gymru Newydd. Ac un o’r cryfderau hynny yw grym y gymuned leol, a’i photensial i greu ac i gynnal diwylliant ac economi gref a chynaliadwy. Mae’r hyn sy’n digwydd yn prynu tafarnau cymunedol ar hyn o bryd yn enghraifft odidog o’r hyn sydd gennyf dan sylw.
“Efallai nad ydym yn llawn werthfawrogi’r ffaith fod y traddodiad gwirfoddol mor gryf yn ein ffordd ni o fyw … edrychwn ar ein traddodiad corau meibion a bandiau pres er enghraifft. Ac y mae llawer canwr sydd wedi cyrraedd uchelfannau’r byd canu proffesiynol yn barod iawn i dalu teyrnged i’r traddodiad eisteddfodol lleol fel lle y gosodwyd y seiliau i’w gyrfa.”
Wrth siarad am y rhesymau pam eu bod wedi rhyddhau’r llyfr, dywedodd Talat Chaudhri, Cadeirydd Melin Drafod:
“Y brif neges yr hoffem ni i bobl gymryd o’r llyfr hwn yw dechrau dychmygu: dychmygu’r hyn y gallwn ni fod. Nawr yw’r amser inni drin a thrafod yr hyn sy’n bosib yn rhydd o hen strwythurau San Steffan, yn rhydd yn y Gymru newydd”.
“Hoffem ddiolch i’r holl gyfranwyr am eu herthyglau, a mawr gobeithio y byddan nhw’n ysbrydoli pobl eraill. Nawr yw’r amser i baratoi am annibyniaeth ac i fynd i’r afael â’r cwestiynau sy’n ein hwynebu fel cenedl oherwydd y gefnogaeth gynyddol iddi.”
Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorized

Confensiwn i lunio glasbrint ar gyfer Cymru annibynnol

Talat Chaudhri
Mae mudiadau o blaid annibyniaeth wedi datgan eu bwriad i sefydlu confensiwn a fydd yn amlinellu sut y gall Cymru ddod yn wladwriaeth rydd.
Dywed y mudiadau bod rhaid i Gymru fod â chynllun ar gyfer ennill annibyniaeth, yn enwedig gan fod disgwyl i’r Alban gynnal refferendwm yn 2023.
Bydd y felin drafod newydd, Melin Drafod, yn tynnu ynghyd clymblaid o sefydliadau i ystyried cwestiynau ymarferol gan gynnwys rhai cyllid, arian cyfred, a pherthnasau rhyngwladol.
Eu nod yw cyflwyno cynllun cychwynnol erbyn diwedd 2022, gyda chyhoeddiad yr adroddiad terfynol erbyn haf 2023.
Dywedodd Cadeirydd Melin Drafod, Talat Chaudhri:
“Mae angen i Gymru fod yn barod i gymryd ei chyfle i ymuno â gweddill cenhedloedd rhydd y byd. Nid oes amser i golli – gyda’r Deyrnas Gyfunol yn prysur ddadfeilio, mae’n rhaid i Gymru fod yn barod am ei dyfodol fel gwlad annibynnol flaengar.
“Mae annibyniaeth i Gymru yn anochel. Rydym yn dod at ein gilydd achos bod angen cynllun arnon ni i ddefnyddio pwerau annibyniaeth i gyd-greu cymdeithas deg, werdd a flaengar. Os ydym yn cael y cynllun yn iawn, gallwn ni fod yn enghraifft i weddill y byd.”
“Allwn ni ddim dibynnu ar eraill i lunio ein tynged i ni: mae angen i ni, dinasyddion cyffredin Cymru, gymryd yr awenau ein hunain.”
Ymysg y grwpiau fydd yn cefnogi’r Confensiwn Annibyniaeth mae Cymdeithas yr Iaith, cyn-aelodau pwyllgor canolog YesCymru, Cefnogwyr Pêl-droed Cymru dros Annibyniaeth, AUOBCymru ac Undod.
Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion
rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora