Polisi preifatrwydd

Ein Manylion Cyswllt 

Cyfeiriad e-bost: post@melindrafod.cymru

Gwefan: melindrafod.cymru

Dyddiad a gwblhawyd y polisi preifatrwydd: 4/7/21

Y math o wybodaeth personol yr ydym yn ei chagslu 

Ar hyn o bryd, rydym yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • Enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost

Sut rydym yn dod o hyd i’r wybodaeth a pham ei bod gennym

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth bresennol rydym ei phrosesu wedi ei darparu’n uniongyrchol gennych am un o’r rhesymol canlynol:

  • gwybodaeth gasglwyd drwy ein ffurflen gofrestru diddordeb er mwyn rhoi gwybod i chi am ein digwyddiadau a’n cyfarfodydd

Rydym yn derbyn gwybodaeth yn anuniongyrchol o’r ffynonellau hyn yn y senarios canlynol:

  • ffurflen cofrestru o ddigwyddiadau rydym wedi eu cynnal

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi i ni er mwyn:

  • rhoi gwybod i chi am ein digwyddiadau a’n cyfarfodydd

Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth hon gyda sefydliadau eraill heb eich cydsyniad.

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y seiliau cyfreithlon yr ydym yn dibynnu arnynt ar gyfer prosesu’r wybodaeth hon yw:

  • Eich caniatâd.

Mae modd i chi dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Gallwch chi wneud hyn drwy gysylltu â ni ar: post@melindrafod.cymru

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol drwy ein ffurflen gofrestru diddordeb a ffurflenni cofrestru ar gyfer digwyddiadau. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon er mwyn rhoi gwybod i chi am ein cyfarfodydd a’n digwyddiadau ac ar sail eich caniatâd/diddordeb yn ein gwaith.

Mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy e-bostio: post@melindrafod.cymru

Rydym yn storio eich gwybodaeth ar fasdata ar-lein a byddwn ni’n ei chadw am gyfnod o hyd at 5 mlynedd ac wedyn ei ddileu o’n basdata ar-lein.

Eich hawliau diogelu data

O dan y gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau gan gynnwys:

Eich hawl mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol.

Eich hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol rydych chi’n meddwl sy’n anghywir.

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth rydych chi’n meddwl sy’n anghyflawn.

Eich hawl i ddileu – Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i gyfyngu ar brosesu – Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i gludadwyedd data – Mae gennych hawl i ofyn inni drosglwyddo’r wybodaeth bersonol a roesoch inni i sefydliad arall, neu i chi, mewn rhai amgylchiadau.

Nid yw’n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi.

Cysylltwch â ni ar post@melindrafod.cymru os ydych chi’n dymuno gwneud cais.

Sut i gwyno 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud cwyn i ni drwy e-bostio: post@melindrafod.cymru.

Gallwch hefyd gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych chi’n anhapus â sut rydyn ni wedi defnyddio’ch data.

Cyfeiriad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Swyddfa’r Comisiynydd

Gwybodaeth Tŷ Wycliffe

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Rhif llinell gymorth: 0303 123 1113

Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://www.ico.org.uk

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora